Att bli skyddsombud

Hej! Jag skulle vilja ansöka om att bli skyddsombud på min arbetsplats. Hur går jag praktiskt tillväga?
Linda

Kommentarer

 • Hej !
  På vår hemsida hittar du det mesta kring hur du går tillväga!
  Här kommer också ett utdrag ur vår handbok för skyddsombud:
  Val av skyddsombud
  Var ska det finnas skyddsombud?
  Ett skyddsombud ska väljas/utses på arbetsställen där minst fem arbetstagare
  sysselsätts regelbundet. Det är den lokala fackliga organisationen (det vill
  säga den lokala fackliga klubben, rådet, föreningen eller motsvarande) som
  är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren som utser
  skyddsombud.
  Saknas en sådan lokal facklig organisation är det arbetstagarna
  själva som utser skyddsombud.
  Antal skyddsombud på ett arbetsställe
  Hur många skyddsombud ett arbetsställe bör ha bestäms utifrån arbetsställets
  storlek, arbetets natur och arbetsförhållandena. I första hand ska de som väljer
  skyddsombud avgöra antalet. I praktiken innebär det att den eller de lokala
  fackliga organisationerna som finns på arbetsstället bestämmer hur många
  skyddsombud som bör finnas.
  Det ska sammantaget finnas ett rimligt antal skyddsombud i förhållande
  till de behov som finns på arbetsstället. I lagstiftningen regleras därför inte
  hur många skyddsombud som ska finnas.
  Arbetsställe
  Ett arbetsställe är ett lokalt avgränsat område där en arbetsgivare bedriver sin
  verksamhet, till exempel en byggnad eller ett produktionsområde.
  Skyddsområde
  Ett skyddsområde är det område inom arbetsstället där skyddsombudet
  verkar. Ett skyddsområde kan vara ett avgränsat område (till exempel en
  enhet, avdelning eller hela arbetsstället om verksamheten är mycket liten),
  ett kollektivavtalsområde eller omfatta en eller flera yrkesgrupper. Vid
  indelningen i skyddsområden ska hänsyn tas till arbetsställets storlek,
  arbetets natur och arbetsförhållandena i övrigt.
  Om det finns flera lokala fackliga organisationer på arbetsplatsen ska de
  samråda om indelningen i skyddsområden. Syftet med samrådet är att se till
  att inga arbetstagare, vare sig de är fackligt organiserade eller oorganiserade,
  faller utanför och att skyddsområdet är tydligt för det skyddsombud som ska
  ha ansvar för det. Skyddsombudens inbördes ansvar bestäms av de fackliga
  organisationer som har utsett dem.
  Om man lokalt inte kommer överens om indelningen i skyddsområden,
  eller om antalet skyddsombud som bör finnas på arbetsstället, kan man vända
  sig till Arbetsmiljöverket för att få råd.
  Skyddsområdesindelningen måste vara ändamålsenlig, vilket innebär att
  den bör omprövas vid omorganisation eller andra förändringar vid arbets-
  platsen. Skyddsombud har möjlighet att väcka sådant förslag om omprövning.
  Mandatperiod
  Skyddsombud och ersättare till skyddsombud väljs/utses normalt för tre år
  i taget, om inte anställningsförhållandena eller omständigheterna i övrigt
  medför att någon annan tidsperiod är lämpligare.
  Anmälan av skyddsombud
  En förutsättning för att ett skyddsombud ska kunna omfattas av de befogen-
  heter och rättigheter som lagen ger dem gentemot arbetsgivaren är att arbets-
  givaren har blivit underrättad om att skyddsombudet har utsetts. Uppgift
  om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och mandatperiod ska så
  fort som möjligt skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller
  de arbetstagare som utsett skyddsombudet. Även eventuella ersättare ska
  an mälas. Om samma skyddsombud och/eller ersättare väljs om vid nästa val
  måste valet återigen anmälas till arbetsgivaren.
  Ta reda på vilka rutiner som gäller på din arbetsplats gällande anmälan av
  skyddsombud!
  Vissa fackförbund har ett register över vilka som är skyddsombud. Ta
  därför även reda på om du bör anmäla att du blivit vald till skyddsombud till
  det förbund där du är medlem!
  Det är viktigt att arbetstagarna vet vem de företräds av i arbetsmiljö-
  frågorna. Arbetsgivaren är därför skyldig att sätta upp ett anslag (eller
  numera informera på intranät, webbplats eller liknande) med uppgift om
  namn på utsedda skyddsombud. Det kan också vara lämpligt att uppge vilket
  skyddsområde skyddsombudet har ansvar för.
  Mona Anderson Organisationssekreterare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.